Uncategorized

Happy birthday to V – litter

By 22/08/2008No Comments

20. 12. 2006|Happy birthday to V – litter: VAN, VELTY, VUMA, VISOLA, VISHON, VSHING, VAI, VELINDA, VENDA, VONNY, VIANNA and VADIT AYABA, who turns three years today!
πŸ™‚